Datumi pisnih preizkusov za šolsko leto 2023/2024

DATUMI PISNIH OCENJEVANJ ZNANJA V 1. OCENJEVALNEM OBDOBJU

Tabela datumov ocenjevanj

V prvem in drugem razredu učitelji spremljajo napredek učencev. Ocenjevanje je opisno. Praviloma vsi učenci napredujejo, razen če starši ali strokovni delavci predlagajo, da bi bilo ponavljanje primerno in koristno za nadaljnji otrokov razvoj.

Od tretjega razreda dalje je ocenjevanje številčno. Otrokov razvoj se še vedno spremlja in spodbuja. Tudi v tem obdobju učenci praviloma napredujejo v višji razred. Ponavljanje je izjema in v enakih pogojih kot velja za prvi in drugi razred.

V drugem in tretjem vzgojno-izobraževalnem obdobju je ocenjevanje številčno za vse predmete, tudi izbirne. Učenci, ki so v 7. in 8. razredu ob koncu pouka v šolskem letu ocenjeni z nezadostno oceno iz največ dveh predmetov, do konca šolskega leta opravljajo popravne izpite. Popravni izpit lahko opravljajo največ dvakrat v šolskem letu. Če učenec popravnih izpitov ne opravi uspešno, ponavlja razred.

Učenci 9. razreda lahko opravljajo popravni izpit tudi iz več predmetov, iz katerih so ob koncu šolskega leta ocenjeni z nezadostno oceno (1). Učenec uspešno konča deveti razred, če ima pozitivne ocene iz vseh predmetov devetega razreda.

Dogovor v letošnjem šolskem letu je, da učitelj pisno ocenjevanje znanja učencu vrne, naslednjo uro pa učenec učitelju izroči polo, ki so jo podpisali starši oz. skrbniki.

Datumi pisnih ocenjevanj znanja so okvirni. Zaradi objektivnih okoliščin si pridružujemo pravico do spremembe. Datume za 2. ocenjevalno obdobje bomo načrtovali konec januarja 2024. Učenci bodo z njimi seznanjeni februarja 2024.

Tabela datumov ocenjevanj