Organizacijska shema šole za šolsko leto 2022/2023

SVET ZAVODA OŠ ŠEMPETER V SAVINJSKI DOLINI

Svet zavoda OŠ Šempeter v Savinjski dolini (v nadaljevanju: Svet zavoda) sestavljajo trije predstavniki ustanovitelja, pet predstavnikov delavcev šole in trije predstavniki staršev.

Svet zavoda imenuje in razrešuje ravnatelja, sprejema program razvoja šole, Letni delovni načrt in poročilo o njegovi uresničitvi. Odloča o uvedbi nadstandardnih in drugih programov, obravnava poročila o vzgojni oziroma izobraževalni problematiki, odloča o pritožbah v zvezi s statusom učencev, o pritožbah v zvezi s pravicami, obveznostmi delavcev iz delovnega razmerja, obravnava zadeve, ki mu jih predloži učiteljski zbor, šolska inšpekcija, reprezentativni sindikat zaposlenih, Svet staršev, skupnost učencev. Opravlja tudi druge naloge, ki so določene z zakonom in aktom o ustanovitvi. Predsednik Sveta zavoda je Bojan Lenart.

RAVNATELJ

Uroš Vidmajer, prof. (mandat: 1. 9. 2019 do 31. 8. 2024)

Je pedagoški vodja in poslovodni organ. Ravnatelj organizira, načrtuje, vodi delo šole, pripravi predlog Letnega delovnega načrta šole in je odgovoren za njegovo izvedbo. Poleg tega je ravnatelj odgovoren za uresničevanje pravic pravic in dolžnosti učencev, vodi učiteljski zbor in opravlja vse druge naloge, ki so v skladu s Pravilnikom o sistemizaciji delovnih mest.

POMOČNICA RAVNATELJA

Pomočnica ravnatelja Teja Perme. Pomaga ravnatelju pri spremljanju in izvajanju vsakodnevnih dejavnosti šole, nadomešča ravnatelja v času njegove odsotnosti, pripravlja urnik po veljavnem predmetniku in didaktičnih načelih, določa dežurstva učiteljev in spremstvo učencev, ureja nadomeščanja učiteljev, spremlja in usmerja delo aktivov, skrbi za obveščanje delavcev šole ter  opravlja druge naloge, ki so v skladu s Pravilnikom o sistemizaciji delovnih mest.

STROKOVNI ORGANI V ŠOLI

 • UČITELJSKI ZBOR
  • ODDELČNI UČITELJSKI ZBOR
  • RAZREDNIK
  • STROKOVNI AKTIVI

UČITELJSKI ZBOR

Sestavljajo ga vsi strokovni delavci šole.

 • Obravnava in odloča o strokovnih vprašanjih, povezanih z vzgojno-izobraževalnim delom,
 • daje mnenje o Letnem delovnem načrtu,
 • predlaga uvedbo nadstandardnih programov in drugih programov ter dejavnosti,
 • odloča o posodobitvah programov vzgoje in izobraževanja in njihovi izvedbi v skladu s predpisi,
 • daje mnenje o predlogu za imenovanje ravnatelja,
 • daje pobude za napredovanje strokovnih delavcev in mnenje o predlogih ravnatelja,
 • odloča o vzgojnih ukrepih in opravlja druge naloge v skladu z zakonom.

ODDELČNI UČITELJSKI ZBOR

Sestavljajo ga strokovni delavci, ki opravljajo vzgojno-izobraževalno delo v posameznem oddelku. Oddelčni učiteljski zbor obravnava vzgojno-izobraževalno problematiko v oddelku, oblikuje program dela z nadarjenimi učenci in učenci s posebnimi potrebami. Odloča o vzgojnih ukrepih in opravlja druge naloge v skladu z zakonom.

RAZREDNIK S SORAZREDNIKOM

Vodi delo oddelčnega učiteljskega zbora, analizira vzgojne in učne rezultate oddelka, skrbi za reševanje vzgojnih in učnih problemov posameznih učencev, sodeluje s starši in šolsko svetovalno službo, odloča o vzgojnih ukrepih ter opravlja druge naloge v skladu z zakonom.

STROKOVNI AKTIVI PO PREDMETNIH PODROČJIH (tudi po vertikali)

V šoli obravnavajo problematiko predmetnega področja, usklajujejo kriterije za ocenjevanje, dajejo učiteljskemu zboru predloge za izboljšanje vzgojno-izobraževalnega dela. Opravljajo tudi druge naloge, določene z Letnim delovnim načrtom šole in svojim delovnim načrtom.

SVET STARŠEV

Je organ, kjer lahko starši organizirano uresničujejo svoje interese. Svet staršev je sestavljen tako, da ima v njem vsak oddelek po enega predstavnika, ki ga starši izvolijo na srečanju s starši. Predsednica Sveta staršev je Urška Cvikl.