Statusi za šolsko leto 2023/24

STATUS UČENK IN UČENCEV

 • Status učenca perspektivnega športnika lahko pridobi učenec, ki je registriran pri nacionalni panožni športni zvezi, tekmuje v uradnih tekmovalnih sistemih nacionalnih panožnih zvez in zadovolji ostale kriterije šolskega internega pravilnika,
 • status učenca vrhunskega športnika lahko pridobi učenec, ki doseže vrhunski športni dosežek mednarodne vrednosti zvez in zadovolji ostale kriterije šolskega internega pravilnika,
 • status učenca perspektivnega mladega umetnika lahko pridobi učenec, ki se udeležuje državnih tekmovanj s področja umetnosti zvez in zadovolji ostale kriterije šolskega internega pravilnika,
 • status učenca vrhunskega mladega umetnika lahko pridobi učenec, ki dosega najvišja mesta oziroma nagrade na državnih tekmovanjih s področja umetnosti zvez in zadovolji ostale kriterije šolskega internega pravilnika,
 • predlog za dodelitev statusa podajo starši učenca,
 • učencu se prilagodijo šolske obveznosti,
 • prilagajanje šolskih obveznosti se uredi s pisnim dogovorom med šolo in starši,
 • prilagodi se obiskovanje pouka in drugih dejavnosti, načini in roki za ocenjevanje znanja ter drugo,
 • status učencu preneha na zahtevo staršev učenca s potekom časa, za katerega je bil učencu dodeljen, če prenehajo razlogi, zaradi katerih je bil status dodeljen, če ni več učenec šole, na kateri je pridobil status, če se mu status odvzame,
 • če učenec ne izpolnjuje obveznosti dogovora oziroma zaradi kršitve njegovih dolžnosti, določenih z zakonom ter drugimi predpisi in akti šole, mu šola lahko status začasno oz. trajno odvzame na predlog razrednika oz. učiteljskega zbora,
 • učencu status lahko miruje; predlog za mirovanje statusa lahko podajo tudi starši učenca,
 • o dodelitvi, odvzemu in mirovanju statusa odloči ravnatelj, ki si pred tem pridobi mnenje razrednika in oddelčnega učiteljskega zbora.